Cabinetele medicale 
pot accesa fonduri europene

0

Dacă aveți un cabinet medical și idoriți să vă schimbați echipamentele medicale sau să vă renovați, să vă extindeți cabinetul, apelarea la fondurile nerambursabile europene poate fi o soluție.  Băncile oferă sprijin clinicilor și cabinetelor medicale constituite sub forma de societate comercială cu răspundere limitată (SRL) pentru structurarea accesarii acestor fonduri.

Există două programe în cadrul cărora cabinetele pot accesa fonduri și anume Programul Operațional Regional și Planul Național de Dezvoltare Rurală. Detaliat, aceasta înseamnă:

Programul Operațional Regional: 
Axa prioritară 4; Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local; Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor cu o dată estimativă a lansării: august 2009

Obiectivul îl reprezintă dezvoltarea microîntreprinderilor productive și a celor prestatoare de servicii care folosesc potențialul regiunilor (resurse naturale, materii prime, resurse umane etc.)

Beneficiari eligibili pot fi Microîntreprinderile localizate în mediul urban, care își desfășoară activitatea în domeniul producției și/sau serviciilor și/sau construcțiilor. Acestea:

• 
au desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral

• 
au obţinut profit din exploatare în anul fiscal precedent datei de depunere a cererii de finanţare.

• 
nu au datorii către bugetul de stat/asigurărilor sociale și nu sunt în stare de insolvență, faliment etc.

Activitățile eligibile orientative în cadrul proiectului pot fi:

• 
Achiziționarea de echipamente și tehnologii noi, moderne pentru activități de producție, servicii, construcții

• 
Achiziționare sisteme IT (hard și soft)

• 
Construirea / extinderea / modernizarea spațiilor de producție ale microîntreprinderilor

Valoarea finanțării: Valoarea totală a proiectului (suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile) este cuprinsă între echivalentul în lei a 20 000 şi 500 000 euro, la cursul Inforeuro1 valabil la data depunerii cererii de finanţare.

Valoarea maxima a finanțării nerambursabile nu poate depăși 200 000 euro, cu respectarea regulii ajutorului de minimis.

Cheltuieli eligibile:

Cheltuieli cu construcţii şi instalaţii pentru construirea/ extinderea/ modernizarea spaţiilor de producţie/ prestare de servicii; crearea/ modernizarea utilităţilor generale (precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică) şi specifice

caen-eligibil

Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente şi tehnologii noi pentru dotări de specialitate (achiziţionarea utilajelor, echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, achiziţionarea echipamentelor de specialitate (în cazul activităţii de prestări servicii), dotarea cu mobilier şi echipamente specifice domeniului de servicii prestate

Cheltuieli cu achiziţionarea sistemelor IT (inclusiv a programelor informatice)

Cheltuielile cu servicii de consultanţă, în limita a 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului

Cheltuieli aferente activităţilor de audit şi de publicitate şi informare

Cheltuielile diverse şi neprevăzute în limita a 10% din valoarea uneia sau, cumulat, a mai multor cheltuieli cu construcţii şi instalaţii, cu achiziţionarea de echipamente şi tehnologii noi sau cu achiziţionarea sistemelor IT, în funcţie de natura şi complexitatea lucrărilor.

1. Disponibil pe website-ul Comisiei Europene, la http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/

programul

Planul Național de Dezvoltare Rurală:

Axa 3; Îmbunatățirea calității vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale; Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de microîntreprinderi

Obiectivul programului îl constituie dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităților non-agricole, în scopul creșterii numărului de locuri de muncă și a veniturilor adiționale.

Beneficiari eligibili sunt microîntreprinderile și persoanele fizice din mediul rural (neînregistrate ca agenti economici), care se vor angaja ca până la data semnării contractului de finanțare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată și să funcționeze ca microîntreprinderi

Activitățile eligibile orientative în cadrul proiectului pot fi:

I. Investiții în activități non-agricole productive

II. Investiții pentru dezvoltarea activităților meșteșugărești, de artizanat și a altor activități tradiționale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, olăritul etc)

III. Servicii pentru populația rurală

Valoarea finanțării: intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși:

• 
50 000 Euro/proiect dacă beneficiarii sunt persoane fizice autorizate;

• 
100 000 Euro/proiect pentru microîntreprinderile din sectorul transportului rutier;

• 
200 000 Euro/proiect pentru alte microîntreprinderi cu respectarea regulii ajutorului de minimis.

Cheltuieli eligibile:

Investiții corporale (construcția, modernizarea, extinderea clădirilor în scop productiv – pentru efectuarea activității vizate de proiect, precum și construcția de clădiri pentru marketingul produselor proprii; dotarea aferentă cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achiziționarea în leasing a acestora);

Investiții necorporale (software, patente, licențe etc.), inclusiv achiziționarea în leasing a acestora.

Costurile generale legate de întocmirea proiectului în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor, iar pentru proiectele care nu prevăd construcții, în limita a 5%.

programulregional3

About Author

Medica Academica

Comments are closed.