CNAS: psihologii, logopezii, kinetoterapeuții vor valida serviciile prin cardul național de sănătate

0

Furnizorii de servicii conexe actului medical (psihologice, logopedice, kinetoterapeutice) vor trebui să utilizeze cardul național de sănătate în procesul de acordare a serviciilor respective   decontate   de   CNAS,   cu   excepția   serviciilor   furnizate   la   distanţă, potrivit unei ordonanțe acordate de guvern prin care se aduc modificări și completări Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Ordonanței de Urgență nr.158/2005  privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate și Ordonanței de Urgență   nr.   77/2011,   privind   stabilirea   unor   contribuții   pentru   finanțarea   unor   cheltuieli   în domeniul sănătății.

Principalele modificări aduse legii sănătății prin noul act normativ mai vizează:

– Reglementarea modalității de asigurare a medicamentelor imunologice (agenţi folosiţi pentru producerea imunităţii active, precum unele vaccinuri), altele decât cele incluse în programele de sănătate publică finanțate de Ministerul Sănătății sau care se administrează altor segmente populaționale.  Acestea vor fi incluse în lista medicamentelor compensate de care beneficiază asigurații.  Contravaloarea acestor medicamente  va  fi  suportată  de  la bugetul  de  stat, prin transferuri   către   bugetul   Fondului   național   unic   de   asigurări   sociale   de   sănătate,   prin intermediul Ministerului Sănătății. Costul serviciului medical de administrare va fi suportat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății alocat programelor naționale de sănătate publică;

– Acordarea serviciilor medicale spitalicești, de recuperare, de îngrijiri medicale și paliative la domiciliu, a consultațiilor de urgenţă la domiciliu, a transportului sanitar neasistat poate fi efectuată și de furnizorii autorizați înscriși în procesul de acreditare;

– Precizarea serviciilor de prevenție și depistare precoce a bolilor de care beneficiază asigurații;

– Completarea informațiilor incluse în modulul “Sumar de urgență” din Dosarul Electronic de Sănătate  al  pacientului,  în  sensul că  acesta  cuprinde  informații  referitoare  la  diagnostice, proceduri, investigații, tratamente și medicația eliberată, aferente ultimelor 6 luni;

– Elaborarea, avizarea și aprobarea viitorului Contract-cadru, precum și a normelor de aplicare ale acestuia, până la data de 30 iunie 2023;

– Autorizarea Ministerului Finanțelor de a introduce în bugetul FNUASS, pe măsura încasării, a sumelor provenite din protocoale încheiate de CNAS cu deținătorii de autorizații de punere pe piață a medicamentelor sau cu reprezentanții legali ai acestora, precum și a sumelor provenite din   angajamentele   obligatorii   asumate  de deținătorii   de   autorizație   de   punere   pe   piață   a medicamentelor.

Principalele modificări din legislația specifică concediilor și indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate sunt:

– Pentru   persoana  asigurată  care   desfășoară   activitatea   la   mai   mulți   angajatori   și   care  este asigurată la fiecare dintre aceștia pentru  concedii şi indemnizaţiile de asigurări sociale desănătate, stagiul de asigurare este de 6 luni realizate la fiecare angajator, iar indemnizațiile se calculează   și   se   plătesc,   după   caz,   de   fiecare   angajator.   Baza   de   calcul   pentru   fiecare indemnizație o constituie numai venitul obținut pe fiecare loc de realizare;

– Pentru persoanele asigurate care sunt cadre didactice și își desfășoară activitatea la mai mulți angajatori pentru completarea normei didactice, perioadele de stagiu de asigurare realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical se utilizează de către toți angajatorii, iar indemnizațiile se calculează și se plătesc de fiecare angajator, numai pentru venitul realizat de asigurat la respectivul angajator;

– Perioadele de asigurare, realizate în temeiul legislației unui stat cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, se asimilează stagiului de cotizare necesar pentru a beneficia de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate;

– Cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate ca şi asiguraţii români, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Principala   modificare   referitoare   la   stabilirea   unor   contribuții   pentru   finanțarea   unor cheltuieli în domeniul sănătății este redefinirea sintagmei „reprezentant legal al deținătorului de autorizație de punere pe piață a medicamentelor”, în sensul că acest reprezentant nu va mai avea obligația de a fi persoană juridică română.

About Author

Raluca Bajenaru

Comments are closed.